Nastavenie súborov cookies
Spartoo používa cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky, ako aj na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti. Naši partneri používajú súbory cookies na zobrazenie personalizovanej reklamy v závislosti od vášho prehliadača a profilu. Ak kliknete na „Prijať všetko a zatvoriť“, budete môcť kedykoľvek zmeniť vaše nastavenia vo vašom zákazníckom účte. Ak kliknete na „Odmietnuť všetko“, použijú sa iba cookies nevyhnutne potrebné pre fungovanie stránky

Ochrana osobných údajov

1Zbieranie osobných údajov

Počas vytvárania vášho konta a vašich objednávok na stránke www.spartoo.sk (ďalej len "stránka") zhromažďuje spoločnosť SPARTOO osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je stredobodom záujmu spoločnosti SPARTOO, ktorá sa zaviazala neustále zlepšovať dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ako aj zákona o ochrane údajov č. 78-17 zo 6. januára 1978 (LIL).
Pojem "osobné údaje"je definovaný ako "akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať".

2Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov

Zodpovedný za spracovanie osobných údajov je definovaný ako spoločnosť, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania. Osobné údaje zhromaždené na stránke spracúva:

SPARTOO SAS Société par Actions Simplifiée
Registrované v obchodnom registri v Grenobli pod číslom 489 895 821,
ktorej sídlo sa nachádza na adrese 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (ďalej len: SPARTOO)

. SPARTOO a vymenovala splnomocnenca pre ochranu osobných údajov (ďalej len "DPO").

DPO môžete kontaktovať prostredníctvom:
- Email: dpo@spartoo.com
- Pošta: SPARTOO - DPO -16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble

3Príklady kategórií zhromažďovaných osobných údajov

Aké osobné údaje zhromažďuje spoločnosť SPARTOO o svojich zákazníkoch? - Informácie, ktoré nám poskytnete
Zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré nám poskytnete o svojom účte SPARTOO. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám určité informácie, čo však môže mať za následok, že nebudete dostávať niektoré z našich služieb.

- Automaticky zhromažďované informácie
Počas vašej navigácie na stránke SPARTOO automaticky zhromažďujeme určité informácie, ktoré sa týkajú najmä vášho používania, vašej interakcie s obsahom stránky SPARTOO. Toto zhromažďovanie sa uskutočňuje najmä prostredníctvom súborov cookie.

- Informácie z iných zdrojov
Naše marketingové partnerstvá nám tiež umožňujú zhromažďovať vaše osobné údaje, pričom toto zhromažďovanie je podmienené vaším výslovným predchádzajúcim súhlasom, na ktorý upozorníte uvedených partnerov.

Spracúvanie osobných údajov sa týka najmä:

- Identita;
- Platobné údaje;
- Údaje týkajúce sa transakcie;
- Rodinná, ekonomická alebo finančná situácia;
- Navigačné údaje;
- Údaje týkajúce sa sledovania obchodného vzťahu: história objednávok, informácie o popredajnom servise, podrobnosti o objednávkach, prípady doručenia, sťažnosti, výmeny, pripomienky;
- Údaje týkajúce sa úhrady faktúr;
- Údaje týkajúce sa organizácie a spracovania súťaží a akýchkoľvek propagačných operácií;
- V rámci boja proti podvodom: doklad totožnosti alebo bydliska a skrátenú kópiu bankovej karty;
- Záznamy telefonických hovorov so zákazníckym servisom. (Počas hovoru máte možnosť odmietnuť nahrávanie).

4Účely zberu údajov

Na aké účely spracúva SPARTOO moje osobné údaje? SPARTOO spracúva osobné údaje na účely poskytovania a zlepšovania svojich služieb a skúseností zákazníkov..
Medzi tieto účely patria:

- Objednávky, dodanie produktov
SPARTOO spracúva osobné údaje predovšetkým na účely: spracovania objednávok, umožnenia dodania produktov, spracovania platieb a komunikácie so zákazníkmi v súvislosti s ich objednávkami, produktmi, službami a propagačnými ponukami.

- Prispôsobenie skúseností vašich zákazníkov SPARTOO
Vaše osobné údaje používame na odporúčanie produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, a to prostredníctvom identifikácie vašich preferencií a personalizácie vašich skúseností SPARTOO.

Dodržiavanie našich zákonných povinností.
V niektorých prípadoch máme zákonnú povinnosť zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje.

- Umožnenie lepšej komunikácie so zákazníkmi
- Predchádzanie podvodom
Niektoré spracovania osobných údajov si vyžadujú váš súhlas na konkrétny účel. Ak súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov na tento konkrétny účel, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať a jeho platnosť bude ukončená.

Ak si neželáte dostávať newsletter SPARTOO, môžete sa odhlásiť z odberu na karte moje odbery vo vašom zákazníckom účte.

Ak nechcete, aby sme používali vaše osobné údaje na zobrazovanie reklám na základe vašich záujmov, jednoducho nás o tom informujte v časti Moje nastavenia súborov cookie.

Ak si želáte prezerať naše webové stránky anonymne, môžete tak urobiť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu a zakážete súbory cookie vo svojom prehliadači.

5Kategórie príjemcov osobných údajov

Kategórie príjemcov vašich osobných údajov sú:

- Interné služby SPARTOO SAS
Prístup k vašim osobným údajom v rámci spoločnosti SPARTOO SAS bude obmedzený na kategórie zamestnancov v rámci ich právomocí a podľa účelu spracovania týchto údajov.

(Údaje, ktoré zhromažďujeme, sa môžu prenášať niektorým našim dcérskym spoločnostiam a niektorým našim externým poskytovateľom služieb a týkajú sa najmä: spracovania objednávok výrobkov, doručovania výrobkov, spracovania platieb. Títo poskytovatelia služieb tretích strán majú prístup k osobným údajom potrebným na vykonávanie svojich služieb a nesmú ich používať na žiadne iné účely a ďalej sú povinní dodržiavať platné zákony o ochrane údajov.

- Niektoré osobné údaje sa prenášajú do krajiny mimo Európskej únie. Ak prenášame osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečujeme, aby sa tieto údaje prenášali v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov..
Príklad: subdodávateľská zmluva so spoločnosťou so sídlom na Madagaskare, ktorá zabezpečuje časť činností SPARTOO v oblasti služieb zákazníkom; boli prijaté všetky potrebné opatrenia a záruky na zabezpečenie takýchto prevodov.

- Vaše osobné údaje sa môžu zasielať aj verejným orgánom, a to výlučne na plnenie zákonných povinností, súdnym úradníkom, ministerským úradníkom a orgánom zodpovedným za vymáhanie pohľadávok.

6Právne základy

Právny základ spracovateľskej operácie je definovaný ako prvok, ktorý právne oprávňuje jej vykonanie a ktorý dáva organizácii právo spracúvať osobné údaje. Právne základy sa líšia podľa typu vykonávaného spracovania:

- Zmluva: týka sa spracovania všetkých údajov potrebných na uzavretie zmluvy.
- Súhlas: rozhodnete sa oznámiť svoje osobné údaje výslovným udelením súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
- Oprávnený záujem: záujem musí spĺňať kritériá oprávnenosti, nevyhnutnosti a nesmie byť v rozpore s právami a záujmami osôb, ktorých údaje sa spracúvajú.
- Právna povinnosť: spracúvanie osobných údajov vyplýva zo zákonnej povinnosti.

7Všetky vykonané procedúry

Vedenie klientov
Účel spracovania Riadenie obchodných vzťahov, objednávok, dodávok, zákazníckeho účtu.
Právny základ spracovania Nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy
Príjemci Interné službySPARTOO
Pobočky
Subdodávateľ
Skladovateľnosť na aktívnom základe 3 roky *

Vedenie potenciálnych zákazníkov s účtom a bez účtu SPARTOO
Účel spracovania Vytvárať a spravovať súbory potenciálnych zákazníkov, vykonávať vyhľadávanie a propagáciu produktov SPARTOO et partnerov.
Právny základ spracovania Súhlas
Príjemci Interné služby Spartoo
Skladovateľnosť na aktívnom základe 3 roky *

Účel spracovania Boj proti podvodom
Spracované údaje Podporné dokumenty požadované v rámci boja proti podvodom
Právny základ spracovania Oprávnený záujem na predchádzaní podvodom
Príjemca Interné skužby SPARTOO
Skladovateľnosť na aktívnom základe 6 mesiacov

Uchovávanie faktúr
Účel spracovania Uchovávanie faktúr
Právny základ pre spracovanie Zákonná povinosť
Príjemci Interné služby SPARTOO
Skladovateľnosť v medziprodukte 10 rokov od dátumu vystavenia faktúry

Správa používateľov služby New Life
Účel spracovania Umožniť sprostredkovanie medzi jednotlivými kupujúcimi a predajcami použitého tovaru
Právny základ spracovania Nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy
Príjemci Interné služby SPARTOO
Pobočky
Subdodávateľ
Skladovateľnosť na aktívnom základe 3 roky*

Riadenie súťaží
Účel spracovania Účasť v súťažiach, výhra cien, zhromažďovanie údajov o vyhliadkach
Právny základ spracovania Nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy, súhlas
Príjemci Interné službySPARTOO
Obchodní poskytovatelia
Durée de conservation en base active 3 roky*

Správa práv na prístup, opravu, námietku, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť
Účel spracovania Umožniť zákazníkom a potenciálnym zákazníkom uplatňovať svoje práva v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.
Právny základ spracovania Zákonná povinnosť
Príjemci Právne služby
Priebežná skladovateľnosť na priebežnom základe: 5 rokov*
na aktívnom základe: 24 hodín pokiaľ ide o dôkaz totožnosti oznámený v súvislosti s uplatňovaním práva na prenosnosť

Ukladanie platobných údajov v rámci jednorázovej platby (v zašifrovanej forme) [B-crypt])
Účel spracovania Jednorázová platba
Právny základ spracovania Nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy, Právna povinnosť
Príjemci Interné služby Spartoo
Skladovateľnosť na základe na priebežnom základe: 13 mesiacov od potvrdenia platby (článok L.133-24 Obchodného zákonníka)
na aktívnom základe: až do potvrdenia platby

Vedenie cookies
Účel spracovania Zasielanie cielených reklám a zostavovanie štatistík
Právny základ spracovania Súhlas
Príjemci Interné služby Spartoo
Skladovateľnosť na základe 13 mesiacov po uložení súboru cookie


*od posledného aktívneho kroku: kliknutie na hypertextový odkaz, objednávka na stránke, pripojenie k zákazníckemu účtu, návšteva stránky.

8Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú

Ako dlhšie uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie príslušných účelov a na splnenie zákonných povinností, ako sú daňové alebo účtovné povinnosti, alebo počas iného obdobia, ktoré vám oznámime.

Pri rovnakom spracovaní prechádzajú osobné údaje viacerými fázami uchovávania. Doba uchovávania sa líši v závislosti od typu spracovania a jeho účelu.
- Prvou fázou uchovávania je ukladanie do aktívnej databázy. Uchovávanie závisí od dosiahnutia účelu spracovania, ktorý odôvodňuje ich zhromažďovanie. Údaje sú prístupné prevádzkovým oddeleniam zodpovedným za spracovanie.
- - Druhou fázou je priebežná archivácia. Zhromaždené údaje sa už nepoužívajú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, ale stále sú v administratívnom záujme, napríklad na riešenie sporu alebo nezaplatenej faktúry, alebo ich uchovávanie je povolené alebo vyžadované zákonom. Priebežná archivácia sa vykonáva v medziach platnej premlčacej lehoty alebo v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania. Prístup k týmto údajom bude obmedzený na zoznam riadne oprávnených zamestnancov spoločnosti Spartoo.
- Po tejto prechodnej fáze ukladania budú vaše údaje anonymizované.

Na určenie dĺžky uchovávania vašich údajov je potrebné definovať východiskový bod. V súlade s odporúčaniami CNIL je tento východiskový bod definovaný posledným pozitívnym krokom zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, ktorý znamená skutočný krok preukazujúci záujem o SPARTOO; napríklad:
- kliknutím na hypertextový odkaz,
- objednávka,
- prihlásenie do zákazníckeho účtu
- návšteva stránky.

9Zabezpečenie

Spoločnosť SPARTOO prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov.
Zabezpečuje fyzické a elektronické bezpečnostné opatrenia a ochranné postupy v súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním a oznamovaním osobných údajov zákazníkov. Tieto opatrenia môžu zahŕňať žiadosť o preukázanie vašej totožnosti v súvislosti so žiadosťou o prenosnosť vašich osobných údajov.

SPARTOO šifruje, pseudonymizuje a anonymizuje osobné údaje a zavádza záväznú politiku správy hesiel.

Spoločnosť SPARTOO používa register porušení ochrany údajov v súlade s článkami 33 a 34 smernice RGPD a zaväzuje sa predchádzať akýmkoľvek porušeniam ochrany údajov, primerane reagovať a oznamovať porušenia CNIL a dotknutým osobám v prísnom súlade s lehotami stanovenými smernicou RGPD.

SPARTOO vám tiež pripomína, že je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu zákazníckemu účtu a zachovávať dôvernosť vášho hesla.

10Cookies

Aby naše systémy rozpoznali váš prehliadač alebo zariadenie a mohli vám poskytovať služby SPARTOO, používame súbory "cookies".

Tieto súbory cookies sú nastavené tak, aby nám pomohli lepšie vám slúžiť.
Meriame počet zobrazených stránok, počet návštev, aktivitu návštevníkov na stránke a to, ako často sa na ňu vracajú. Na tento účel používame technológiu "cookies". Súbor cookie nám neumožňuje vašu identifikáciu. Vo všeobecnosti zaznamenáva informácie týkajúce sa navigácie vášho počítača na našom webe (navštívené stránky, dátum a čas návštevy atď.), ktoré môžeme čítať počas vašich ďalších návštev.

Údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie sú určené len a výhradne na interné použitie a nikdy sa neposielajú tretím stranám. Používanie súborov cookie, či už našich vlastných alebo tretích strán, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzku stránky, si vyžaduje váš výslovný súhlas.

Súhlas alebo námietku proti používaniu súborov cookie môžete vyjadriť príslušným nastavením vo svojom prehliadači. Pozrite si používateľské príručky svojho prehliadača.

Niektoré súbory cookie nazývané "reklamné súbory cookie" nám umožňujú sledovať vaše prehliadanie a zaznamenávať produkty, ktoré ste videli, a potom vám v priebehu maximálne 90 dní zobrazovať reklamné bannery, ktoré môžu, ale nemusia súvisieť s vaším predchádzajúcim prehliadaním. Tieto súbory cookie sú prepojené s vaším internetovým profilom (ale neidentifikujú vás). Vyžadujú tiež váš výslovný súhlas rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie. Ak si neželáte dostávať alebo si už neželáte viac dostávať tieto "reklamné súbory cookie", kliknite na odkaz nižšie:

Zakázať reklamné súbory cookie v mojom profile *Pripravujeme tiež aktualizáciu našich zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa súborov cookie a sledovacích zariadení.

11Právo na prístup a opravu

V súlade s nariadením EÚ 2016/679 máte niekoľko práv, a to:

- Právo na prístup, úpravu, opravu a vymazanie informácií o vás.
- Právo požiadať o prenosnosť týchto informácií.
- Možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých okolností.

Svoje požiadavky môžete posielať aj na adresu:
- emailom: dpo@spartoo.com
- poštou: SPARTOO - DPO - 16 rue Henri Barbusse 38 100 Grenoble

12Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu

Máte tiež právo podať sťažnosť na CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Vývoj politiky ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť, najmä vzhľadom na legislatívne a regulačné vývoje.

Pridajte Váš názor
PREMIUM